BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

BCK SPON w Katowicach 

 

ZAPRASZA

na

bckspon fb mikolaj 2019

 Zostało ostatnie 10 miejsc wolnych

 

„Podstawowe problemy praktyczne sprzedaży gruntów, wynikające ze znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”

W dniu 26 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: u.k.u.r.), dokonana ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wprowadziła do przywołanej ustawy liczne zmiany, znacząco liberalizując jej założenia w porównaniu do dotychczasowego brzmienia, obowiązującego w latach 2016-2019.
Wprowadzona nowelizacja, liberalizując niektóre kwestie, jednocześnie jednak utrudniła stosowanie ustawy z uwagi na zwiększone skomplikowanie materii ustawowej, co przekłada się na utrudnienia w praktyce obrotu.
Założeniem planowanego wykładu jest wyjaśnienie sposobu funkcjonowania znowelizowanej ustawy oraz zwrócenie uwagi na najistotniejsze problemy mogące pojawić się na jej tle przy praktyce obrotu nieruchomościami w drodze umowy sprzedaży.
W szczególności zwrócona zostanie uwaga na sposoby ustalenia czy obrót daną nieruchomością podlega przepisom ustawy, wraz z nawiązaniem do dokumentów potrzebnych na cele tego ustalenia.
Przedstawiony zostanie także zakres zwolnień od stosowania ustawy względem określonych nieruchomości.
Z kolei w odniesieniu do nieruchomości podlegających obostrzeniom ustawy omówione zostaną konkretne instrumenty ustawowe (po pierwsze: zasada nabycia przez rolnika indywidualnego, po drugie: prawo pierwokupu lub prawo nabycia, po trzecie: obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego w skład którego weszła nabyta nieruchomość oraz zakaz jej zbywania lub oddawania w posiadanie) oraz wyjątki od nich – z uwzględnieniem kwestii, które szczególnie powinny być brane pod uwagę przy decyzji o nabyciu nieruchomości.
Poszczególne zagadnienia ilustrowane będą przykładami obserwowanymi w praktyce notarialnej z podkreśleniem najczęściej spotykanych problemów praktycznych.  
Unikanie to nie rozwiązanie!

 

PROWADZĄCY:

Mgr Patryk Bender - asystent w Katedrze Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zastępca notarialny Izby Notarialnej w Rzeszowie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego dotyczących prawa spadkowego oraz prawa rzeczowego, w tym także z zakresu regulacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, prelegent na konferencjach naukowych dotyczących wspomnianych dziedzin prawa.


PROGRAM SZKOLENIA

1.   Wprowadzenie – ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, jej geneza oraz przemiany, sposób działania ustawy po nowelizacji z 2019 roku.
2.   Pojęcie nieruchomości rolnej jako podstawowe pojęcie wyznaczające zakres zastosowania ustawy; nieruchomość rolna w rozumieniu kodeksu cywilnego a nieruchomość rolna w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Dokumenty służące ustaleniu rolnego lub nierolnego charakteru nieruchomości.
3.   Wyłączenia ze stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 1a-1c u.k.u.r., art. 11 ustawy wstrzymującej z 2016 roku).
4.   Ustawowe pojęcia rolnika indywidualnego oraz gospodarstwa rodzinnego z perspektywy ich znaczenia dla obrotu nieruchomościami.
5.   Zasada nabycia nieruchomości przez rolnika indywidualnego oraz wyjątki od niej pozwalające na nabycie nieruchomości przez osobę niebędącą rolnikiem istotne z perspektywy umowy sprzedaży
6.   Zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości przez osobę niespełniającą przesłanek ustawowych.
7.   Prawo pierwokupu jako instrument ograniczający umowę sprzedaży nieruchomości rolnej.
8.  Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej: „obowiązek prowadzenia gospodarstwa”, jego pojmowanie oraz zakres, a także zakaz zbywania lub oddawania w posiadanie innym podmiotom nabytej nieruchomości i jego znaczenie – oraz wyjątki od tych obostrzeń.
9.   Sankcje za naruszenie regulacji ustawy oraz płynących z niej obowiązków.
10. Podsumowanie.
11. Pytania, dyskusja. 

 

MIEJSCE SPOTKANIA:

B-C-K SPON
ul. Warszawska 3
 40-009 Katowice  

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

zapisy oraz dokonana wpłata do 21.11.2019 r.:

•    Członkowie B-C-K SPON – 80,00 zł netto + VAT = 98,40 zł brutto
•    Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 90,00 zł netto + VAT = 110,70 zł brutto
•    Pozostali Uczestnicy – 120,00 zł netto + VAT = 147,60 zł brutto

 

zapisy oraz dokonana wpłata po 21.11.2019 r.:

•    Członkowie B-C-K SPON – 100,00 zł netto + VAT = 123,00 zł brutto
•    Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 110,00 netto + VAT = 135,30 zł brutto
•    Pozostali Uczestnicy – 140,00 zł + VAT = 172,20 zł brutto

 

WARUNKI REZYGNACJI:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%                                                                        
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
 
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA:  BANK PEKAO SA  89 1240 2959 1111 0000 3125 9514
Zapisy za pośrednictwem formularza.
 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

button zapisz sie teraz

 

ZAPRASZAMY!