BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zmieniliśmy salę na większą i przyjmujemy ponownie zapisy na szkolenie

Zapraszamy

na szkolenie nt.:

bckspon fb lead 25

Od godziny 09:30 zapraszamy wszystkich uczestników, na spotkanie networkingowe „Poznajmy się”.


Miniony rok przyniósł szereg zmian, których przyswojenie jest dla praktyków runku nieruchomości niezbędne. Kilka z nich dotyczy bezpośrednio tematyki związanej z obrotem nieruchomościami, jak choćby zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czy zmiany ustawy o własności lokali, które zainteresują przede wszystkim zarządców nieruchomości. Pewnym modyfikacjom uległy przepisy dotyczące najmu lokali mieszkalnych, w tym zasady ustalania kaucji w lokalach mieszkalnych. Właśnie weszło lub wejdzie w życie natomiast dużo takich zmian, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców, w tym i profesjonalistów rynku nieruchomości. Już dziś każdy pośrednik powinien zadbać o szczegółowe dokumentowanie transakcji zawieranych z przedsiębiorcami, ponieważ wracające do procedury cywilnej postępowania w sprawach gospodarczych niemalże wyłączy możliwość prowadzenie dowodu z przesłuchania świadków. Od 1 stycznia 2020 r. transakcje, których wartość przekracza kwotę 15 000 zł muszą być dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe ujawnione na tzw. białej liście podatników vat. Pominięcie tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości zakwalifikowania takiego wydatku jako kosztu uzyskiwania przychodu. W połowie października zacznie działać Rejestr beneficjantów rzeczywistych, zatem pośrednicy będący podmiotami obowiązanymi w rozumieniu ustawy AML muszą zweryfikować związane z tym faktem obowiązki. Ponad rok obowiązywania RODO pozwala już wyciągnąć pewne wnioski co do tego, jak kształtować będzie się praktyka orzecznicza Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warto te wnioski przeanalizować. O tych i szeregu innych spraw będziemy rozmawiać na szkoleniach, w tradycyjnej, warsztatowej formule.

 
PROWADZĄCY:
piotr dobrowolski

 

Piotr Dobrowolski - radca prawny
Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały wykładowca Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Prelegent licznych konferencji i szkoleń dotyczących prawa nieruchomości.  Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny prawa i rynku nieruchomości. W codziennej pracy zajmuje się wsparciem prawnym procesów inwestycyjnych, projektowaniem kontraktów, sporami sądowymi związanymi z nieruchomościami.

 

PROGRAM SZKOLENIA
 
1.    Zmiany regulacji dotyczących obrotu gruntami

a)    Częściowe zniesienie ograniczeń obrotu gruntami rolnymi
b)    Nowe zasady publikacji ogłoszeń o zamiarze sprzedaży gruntów rolnych
c)    Nowe zasady kształtowania cen gruntów rolnych

2.    Zmiany w ustawie o własności lokali

a)    Wspólnota mieszkaniowa już od czterech lokali
b)    Formalizacja zasad prowadzenia gospodarki finansowej wspólnoty
c)    Nowe zasady podejmowania uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu

3.    Zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów

a)    Nowa regulacja podtypów umowy najmu instytucjonalnego
b)    Nowe regulacje dotyczące kaucji w lokalach mieszkalnych

4.    Zmiany w prawie konsumenckim

a)    Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami
b)    Rozszerzona rękojmie za wady
c)    Nowe zasady odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
d)    Nowe zasady przetwarzania danych z dowodów osobistych

5.    Ochrona danych osobowych – wnioski z kontroli i nakładanych kar
6.    Zmiany kodeksu spółek handlowych

a)    Obowiązek zgłoszenia danych wspólników spółek i osób je reprezentujących
b)    Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki, szansa dla innowacyjnych przedsięwzięć

7.    Zmiany w prawie podatkowym - biała lista podatników VAT i konsekwencje z nią związane
8.    Zmiany w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy - Rejestr beneficjantów rzeczywistych i obowiązki pośredników z tym związane
9.    Zmiany w postępowaniach cywilnych

a)    Instrumenty mające na celu przyspieszenie postępowania i związane z tym ryzyka
b)    Powrót postępowania w sprawach gospodarczych i zagrożenia dla procesu dochodzenia roszczeń
c)    Nowe zasady wnoszenia opłat sądowych
d)    Co przedsiębiorca winien wziąć pod uwagę w obliczu nadchodzących zmianMIEJSCE SPOTKANIA:
 
BCK SPON
ul. Warszawska 3
 40- 009 Katowice  - sala wykładowa na I piętrze
 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

•    Członkowie B-C-K SPON – 210,00 zł netto + VAT = 258,30 zł brutto
•    Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 230,00 netto + VAT = 282,90 zł brutto
•    Pozostali Uczestnicy – 270,00 zł + VAT = 332,10 zł brutto

W czasie długiej przerwy zapraszamy wszystkich chętnych na dwudaniowy obiad, który będzie serwowany w restauracji "Dzień i Noc".  Koszt obiadu – 25,00 złotych.

 

WARUNKI REZYGNACJI:
 
- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%                                                                        
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA: BANK PEKAO SA  89 1240 2959 1111 0000 3125 9514
Zapisy za pośrednictwem formularza.
 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

button zapisz sie teraz

 

ZAPRASZAMY!