BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Regulamin Bielsko - Częstochowsko - Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników

w Obrocie Nieruchomościami dotyczący przyjmowania Członków Kandydatów


Pkt. 1


a) Kandydat posiadający licencję zawodową Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nadaną w trybie UoGN obowiązującej do 31 grudnia 2013 r. lub posiadający licencję zawodową PFRN ubiegający się o członkostwo kandydackie w Stowarzyszeniu składa do Zarządu:
 1. deklarację członkowską,
 2. listy wprowadzające dwóch osób - Członków B-C-K SPON,
 3. kopię licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami, uzyskanej w trybie przepisów UoGN obowiązującej do 31 grudnia 2013 (jeśli kandydat posiada) lub kopię licencji zawodowej PFRN (jeśli kandydat posiada), lub innej organizacji potwierdzającą kompetencje i zaakceptowaną przez Zarząd BCK SPON (jeśli kandydat posiada),
 4. podpisaną umowę o świadczeniu pieniężnym,
 5. dowód wpłaty obejmujący wpisowe w wysokości 300,00 zł oraz składkę za pierwszy miesiąc członkostwa w wysokości 80,00 zł,
 6. zdjęcie.
Kandydat, który spełnił powyższe warunki po sześciu miesiącach od daty przyjęcia go w poczet Członka kandydata może ubiegać się o członkostwo zwyczajne w B-C-K SPON.

b) Kandydat ubiegający się o członkostwo kandydackie w Stowarzyszeniu nie posiadający licencji zawodowej składa do Zarządu:
 1. deklarację członkowską,
 2. listy wprowadzające dwóch osób Członków B-C-K SPON,
 3. deklaracje o przystąpieniu do kursu na pośrednika w obrocie nieruchomościami organizowanego przez B-C-K SPON,
 4. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo świadectwo ukończenia odpowiednich, studiów wyższych, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku (jeśli kandydat posiada jedno z tych świadectw) wraz z deklaracją o przystąpieniu do egzaminu,
 5. podpisaną umowę o świadczeniu pieniężnym,
 6. dowód wpłaty obejmujący wpisowe w wysokości 300,00 zł oraz składkę za pierwszy miesiąc członkostwa w wysokości 80,00 zł.
Kandydat, który spełnił powyższe warunki, zdał egzamin w B-C-K SPON i uzyskał licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN , po sześciu miesiącach od daty przyjęcia go w poczet Członka kandydata może ubiegać się o członkostwo zwyczajne w B-C-K SPON.

Pkt. 2
Składka członkowska w trakcie trwania okresu kandydackiego wynosi 80,00 zł miesięcznie.

Pkt. 3
Członek kandydat zgodnie z art. 12. Statutu B-C-K SPON ma prawo do:
a) biernego udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania członków, bez możliwości głosowania, bez możliwości brania udziału w pracach komisji , zespołów naukowych, grup roboczych stałych i okresowych,
b) korzystania z urządzeń i narzędzi oraz poradnictwa fachowego Stowarzyszenia,
uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie, d) używania znaku Stowarzyszenia (logo).
Członek kandydat w okresie kandydackim ma także prawo do korzystania z Oprogramowania Galactica Virgo Major B-C-K SPON zgodnie z Umową na korzystanie z Oprogramowania Galactica Virgo Major oraz Regulaminem korzystania z Oprogramowania Galactica Virgo Major, na ogólnie przyjętych zasadach.

Pkt. 4
Członek kandydat zgodnie z art. 13. Statutu B-C-K SPON zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) przestrzegania zasad etyki zawodowej,
d) przyczyniania się do osiągania celów Stowarzyszenia oraz promocji Stowarzyszenia i znaku graficznego (logo),
e) terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Pkt. 5
Warunkiem przyjęcia w poczet Członka zwyczajnego B-C-K SPON jest złożenie do Zarządu:
 
 • deklaracji członkowskiej,
 • oświadczenie pieniężne,
 • kopię licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami, uzyskanej w trybie przepisów UoGN obowiązującej do 31 grudnia 2013 lub kopię licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN,
 • dowód wpłaty składki członkowskiej za pierwszy miesiąc członkowstwa w wysokości 50 zł,
 • terminowo opłacone składki w okresie kandydackim.

 

 

 

×

Zarejestrowałeś się już na Mieszko.My?

Kliknij i zarejestruj się!