BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA PODYPLOMOWE LUB STUDIA KIERUNKOWE

W ZAKRESIE POŚREDNICTWA / ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ALE NIE MAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 

 

1. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami / zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości.

2. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami / zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: "Pośrednik w obrocie Nieruchomościami" lub "Zarządca Nieruchomości" roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości.

 

Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia i przedstawić:  

- dyplom ukończenia studiów

- wypełnić wniosek (wniosek Pośrednik nr 3, wniosek Zarządca nr 4).

- zdać pozytywnie egzamin


Osoby przystępują do egzaminu razem z grupą kończącą Kurs Pośrednika lub Zarządcy lub w przypadku większej ilości

osób ustalany jest dla nich osobny termin egzaminu.Egzamin odbywa się w formie pisemnej – testowej.

Test składa się z 53 pytań, w tym jest to 50 pytań testowych, z możliwością wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi i 3 pytań opisowych.

Z testu można uzyskać maksymalnie 59 punktów.

Skala ocen testu: pytania testowe – 1 pkt.; pytania opisowe od 0 do 3 pkt.

Wynik pozytywny z egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 pkt.

W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenie przeprowadza egzamin poprawkowy.


porednik nowe

EGZAMIN na POŚREDNIKA -  KWIECIEŃ 2018 roku

Dokumenty należy składać najpóźniej 3 dni przed datą Egzaminu.


Koszt egzaminu na POŚREDNIKA w Obrocie Nieruchomościami wynosi 200,- zł


Sposób zapłaty gotówką w biurze BCK SPON  lub przelewem na konto:

Bank Pekao S.A. Katowice  35 1240 2959 1111 0010 2372 7529

(proszę wpisać imię i nazwisko z dopiskiem „Egzamin - Pośrednik”)Zarzdca

EGZAMIN na ZARZĄDCĘ - KWIECIEŃ 2018 roku

 

Dokumenty należy składać najpóźniej 3 dni przed datą Egzaminu.


Koszt egzaminu na ZARZĄDCĘ Nieruchomości wynosi 200,- zł

Sposób zapłaty gotówką w biurze BCK SPON  lub przelewem na konto:

Bank Pekao S.A. Katowice  35 1240 2959 1111 0010 2372 7529

(proszę wpisać imię i nazwisko z dopiskiem „Egzamin - Zarządca”)

    Pobierz pliki:
    Wniosek nr 3 o nadanie licencji Pośrednika z egzaminem   Wniosek nr 4 o nadanie licencji Zarządcy z egzaminem   Oświadczenie - ochrona danych osobowych dla osób, które ukończyły kurs w Stowarzyszeniu